>>Rechten en plichten van patiënten

Patiënt

Als lid van het net van de Brusselse openbare ziekenhuizen, treedt het UVC Brugmann toe tot het Patiëntenhandvest. Dit handvest bevat een reeks principes en verbintenissen waartoe het personeel uit alle disciplines toetreedt. Wij hopen dat ook u hieraan actief zult meewerken.

Sinds 2002 beschikt België over een wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en heeft tot doel de kwaliteit van de verstrekte zorgen te verbeteren.

Ook staan er specifieke diensten ter uwer beschikking om u de nodige bijstand te verlenen (sociale dienst, interculturele bemiddeling en tolkdienst, godsdienstige, filosofische of morele bijstand…).

Als patiënt... Geniet u van een aantal rechten :

  • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • Het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • Het recht geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand
  • Het recht vrij in te stemmen met de zorgverstrekking met voorafgaande informatie
  • Het recht om te beschikken over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • Het recht op bescherming van persoonsgegevens
  • Het recht op pijnbestrijding
  • Het recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

U hebt ook een aantal verplichtingen :

Opdat iedereen in optimale omstandigheden in het ziekenhuis zou kunnen verblijven, verzoekt het UVC Brugmann u om bepaalde voorschriften na te leven.
Om meer te weten, zie het huishoudelijk reglement.

Voor info m.b.t. de rechten van de patiënt, kunt u de brochure van de FOD Volksgezondheid downloadenPDF of contact nemen met de bemiddelaar.

>>Ziekenhuisbemiddeling.