>>De vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger: twee sleutelbegrippen

Vertrouwen

Aanwijzing van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon uit je omgeving:

 • in wie u het volste vertrouwen heeft wat uw gezondheid betreft;
 • door uzelf aangewezen, zo mogelijk schriftelijk (zie modelformulierPDF).

De vertrouwenspersoon kan:

 • u begeleiden in uw stappen (medische afspraken, enz.) en beslissingen;
 • zich informeren over uw gezondheidstoestand en de waarschijnlijke ontwikkeling van uw ziekte;
 • toegang krijgen tot documenten in uw dossier.

In deze situatie blijft u uw rechten uitoefenen.

Vertrouwen

Benoeming van een vertegenwoordiger

Dit is een persoon uit uw familie of vriendenkring:

 • in wie u het volste vertrouwen heeft wat uw gezondheid betreft;
 • door uzelf aangewezen door middel van een mandaat dat u hebt geschreven, gedateerd en ondertekend (zie modelmandaatPDF);
 • die door mede-ondertekening van het mandaat aanvaardt als wettelijke vertegenwoordiger te worden aangewezen voor het geval u niet in staat bent uw rechten als patiënt uit te oefenen;
 • die u vertegenwoordigt en namens u kan beslissen indien u niet meer in staat bent uw gezondheidsrechten zelf uit te oefenen.

Indien u geen gevolmachtigde heeft aangesteld, voorziet de wetgeving in de volgende cascade van vertegenwoordiging:

 1. Echtgenoot of samenwonende partner
 2. Volwassen kind(eren)
 3. Ouder(s)
 4. Volwassen broer(s) of zus(sen)

Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van een vertegenwoordiger of bij een conflict tussen meerdere potentiële vertegenwoordigers op hetzelfde niveau, verdedigt de beroepsbeoefenaar de belangen van de patiënt in overleg met het multidisciplinaire team.

De keuze van de vertrouwenspersoon en van de vertegenwoordiger (die ook het recht heeft zich uit zijn verbintenis terug te trekken) blijft geldig tot een nieuwe persoon wordt aangewezen.
Voor alle vragen in verband met de begrippen vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger kunt u contact opnemen met onze ziekenhuisbemiddelaar (ombudsman).