>>32de congres van de BVZ : Naar een nieuwe ziekenhuisfinanciering ?

Ziekenhuis

De ziekenhuisfinanciering in België wordt door iedereen als onnodig complex beschouwd en voor bepaalde aspecten zelfs verouderd. Er wordt nog steeds buitensporig veel belang gehecht aan historische en structurele elementen, ten nadele van een beter beheer van de geleverde prestaties en de kwaliteit van de zorgverstrekking. Steeds meer stemmen gaan op om de doeltreffendheid van het ziekenhuiswezen te versterken en om de omvang ervan te verminderen, om aan de normen van andere industrielanden te voldoen. De beheerders streven naar de invoering van nieuwe, stabiele en duidelijke regels die het mogelijk maken om de strategische en duurzame reorganisatie van de zorginstellingen in alle sereniteit te onderzoeken.

De opeenvolgende Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben op federaal vlak een grondige consultatie van de sector op punt gesteld. De overheid bereidt zich voor om een kader goed te keuren voor een wijziging van de financiering, waarvan de effecten in de volgende 10 jaar zullen zichtbaar worden, en waarbij de nog moeilijk in te schatten gevolgen van de 6e staatshervorming en de nieuwe rol van de gefedereerde entiteiten ook aan bod zullen komen.

Task forces en andere refl ectiegroepen werken sinds maanden aan dit dossier. De Belgische Vereniging van Ziekenhuizen stelt voor om de stand van zaken op te maken op 16 juni 2015 na de eerste resultaten van de onderzoeken en deze in perspectief te brengen met de evoluties in de ziekenhuisfi nanciering bij onze Europese buren.

Logo BVZ

BVZ

De Belgische Vereniging van Ziekenhuizen, opgericht in 1925, is de oudste Belgische ziekenhuisvereniging. Zij overkoepelt de meerderheid van de verzorgingsinstellingen van de 3 regio’s van het land. Zij werkt permanent samen met de andere Belgische ziekenhuisverenigingen, met de universiteiten en de openbare overheden. Haar doel is om de kennis te vergroten en mee te werken aan de ontwikkeling en de vooruitgang van de ziekenhuiswetenschappen, vooral betreffende het beleid en de interne en externe organisatie van de verzorgingsinstellingen. Zij zorgt in het bijzonder voor de verspreiding van publicaties, de organisatie van werkateliers, congressen en themaconferenties.

In praktijk

Plaats : Diamant Brussels Conference Center, Reyerslaan 80 - 1030 Brussel
Datum : Dinsdag 16/06/2015 van 9u tot 17u
Informatie en inschrijving : Isabelle POPLEMONT
Af te drukken documenten : Folder (programma + inschrijvingsformulier)PDF
Accreditatie : Aangevraagd (Ethiek en Economië)
Vertaling : Simultane fr/nl/fr