>>Handvest voor de patiënt

U bevindt zich in een IRIS-ziekenhuis om u te laten behandelen. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Waarom een handvest voor de patiënt ? We wensen met u een opbouwend gesprek aan te gaan dat gebaseerd is op wederzijds respect. De principes waartoe het voltallige ziekenhuispersoneel zich verbindt, kunt u hier lezen.We hopen van uw kant op een "actieve" medewerking.

Wij verbinden ons ertoe om :

Handvest voor de patiënt
 • u zo goed mogelijk te verzorgen met kwaliteitspersoneel en met moderne en performante technische middelen ;
 • uw pijn zo veel mogelijk te beperken ;
 • uw persoon, uw intimiteit en uw privéleven te beschermen en te respecteren ;
 • rekening te houden met uw sociale situatie, uw cultuur, uw godsdienst en uw filosofie ;
 • de band met uw huisarts en met de andere personen die u verzorgen te behouden ;
 • al uw persoonlijke, medische en sociale gegevens geheim te houden ;
 • u de keuze te geven om een onderzoek, een behandeling of een zorg te aanvaarden of te weigeren ;
 • u hebt het recht om deze keuze over te laten aan een vertrouwenspersoon die u aanduidt ;
 • toe te laten dat een arts van uw keuze uw medisch dossier raadpleegt ;
 • duidelijk de naam en het beroep mee te delen van degenen die u behandelen ;
 • u nauwkeurig te informeren over de te verwachten onderzoeks-, behandelings- en verblijfskosten ;
 • u een duidelijke en correcte factuur te bezorgen ;
 • u zo nodig in contact te brengen met een maatschappelijk werker of een bemiddelaar ;
 • uw opmerkingen, voorstellen en klachten in ontvangst te nemen, ernaar te luisteren en er gevolg aan te geven.

Wij vragen u om :

 • mee te werken en deel te nemen aan onderzoek, behandeling en zorg ;
 • respect te hebben voor de intimiteit en het welzijn van de andere patiënten, voor het personeel en zijn werk, voor het gebruikte materiaal en onze lokalen, de werkingsregels van het ziekenhuis (afspraakuren, bezoekuren, stilte, hygiëne, veiligheid, toegangsverbod, rookverbod) ;
 • zich overal en altijd fatsoenlijk te gedragen en te kleden ;
 • zich vanaf het onthaal te kunnen identificeren voor uw eigen veiligheid en met het oog op een goede therapeutische relatie; om identificeerbaar te zijn, moet uw gezicht onbedekt zijn: het voorhoofd, de neus en de kin volledig onbedekt en, indien mogelijk, het haar en de oren onbedekt ;
 • uw persoonsgegevens nauwkeurig mee te delen: uw naam, voorna(a)m(en), adres en geboortedatum en uw lidmaatschap bij een ziekenfonds of verzekering ;
 • met strikte inachtneming van het medisch geheim, ons uw toestemming te geven voor het meedelen aan personeelsleden van het iris-net van de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een diagnose te kunnen stellen, u te behandelen en u te verzorgen ;
 • uw facturen zo spoedig mogelijk te betalen.

Omdat kwaliteit voor ons centraal staat,wensen we u tijdens uw hele behandeling aangepaste diensten aan te bieden.
We hopen dat uw ziekenhuisbezoek zo aangenaam mogelijk verloopt en dat u tevreden zult zijn over de behandeling en de begeleiding.

>>Ziekenhuisbemiddeling / Rechten van de patiënten.