>>Privacybeleid

privacy

Dit is de site van het UVC Brugmann, publiekrechtelijke vereniging (zie statuten) met volgende gegevens :

 • het adres van de sociale zetel : Arthur Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel, België
 • het ondernemingsnummer : 257.577.560

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden.
Dit document kan veranderen en maakt integraal deel uit van de wettelijke vermeldingen van de site.
Deze versie dateert van 12 juli 2018.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

Het UVC Brugmann engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina's die worden gehost op www.chu-brugmann.be. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit beleid gaat over:

 1. uw bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring ;
 2. de verschillende formulieren die u invult om een afspraak te maken, nieuwsbrieven te ontvangen, u in te schrijven voor onze evenementen,…

Cookies voor een betere surfervaring

Het UVC Brugmann streeft ernaar u de best mogelijke dienstverlening te leveren en we willen het vertrouwen dat u in ons stelt behouden. We willen u duidelijk informeren over hoe we via onze Website cookies gebruiken en op uw computer opslaan. Het woord "computers" zoals gebruikt in dit beleid verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere apparaten die gebruikt worden om toegang te hebben tot het Internet.

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op nieuwsbrieven in te schrijven of door u in te schrijven voor een evenement. Het gaat dus over "persoonlijke gegevens". De term "persoonlijke gegevens" omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld de naam en voornaam van een persoon, zijn of haar adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, afkomst, geslacht… Het professioneel adres of telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

Op deze website kan het, in functie van de gegevens die u ons gestuurd heeft, gaan om :

 • uw naam
 • uw postadres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw burgerlijke stand
 • uw geboortedatum of leeftijd
 • uw taal
 • uw beroep

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een evenement, of als u een specifiek verzoek (afspraak maken, klacht voorleggen...) indient. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor maximum vijf jaar na de laatste communicatie bewaard. Deze data worden bewaard op onze server op de sociale zetel (Arthur Van Gehuchtenplein 4 in 1020 Brussel, België).

Het UVC Brugmann engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases. Deze persoonlijke gegevens worden enkel met derden gedeeld als de wet het eist en toestaat.

Gebruik van de gegevens door het UVC Brugmann

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van het UVC Brugmann. We behandelen geen persoonlijke gegevens van personen onder de 18 jaar zonder de schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

In alle omstandigheden behoudt u ook het recht op raadplegen, verkrijgen, aanpassen en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, om hun gebruik te beperken of u ertegen te verzetten.

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert het UVC Brugmann zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst :

 • Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van het UVC Brugmann worden gebonden door beroepsgeheim.
 • Elke persoon die toegang heeft, heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We voeren regelmatig een back-up uit om de persoonlijke gegevens te kunnen recupereren in geval van technische of fysieke incidenten.
 • De werknemers worden gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens
 • We hebben een procedure opgesteld voor het geval er datalekken voorkomen.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt.

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft :

 • Recht op informatie en toegang : U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft.
 • Recht op rechtzetting : U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen.
 • Recht op het wissen ("recht op vergeten") : U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen.
 • Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens : U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens : U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn, onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm.
 • Recht op verzet : U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering.

Om deze rechten uit te oefenen, stuur een geschreven en ondertekend verzoek aan de Data Privacy Officer, Arthur Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brussel. Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op de verzoeken hierboven te kunnen ingaan. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

Als u klachten hebt over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

InfoWe blijven tot uw beschikking voor alle vragen met betrekking tot het privacybeleid van deze website via het contactformulier.