>>Statuten van de Ziekenhuisvereniging UVC Brugmann

Naam : « Ziekenhuisvereniging van Brussel en van Schaarbeek - Universitair Verplegingscentrum Brugmann » in het kort « Ziekenhuisvereniging U.V.C. Brugmann ».
Ondernemingsnummer : 257.577.560
Zetel : Arthur Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brussel

Publiekrechtelijke vereniging opgericht ingevolge een akte verleden op 22 december 1995 (Belgische Staatsblad van 16 mei 1996), waarvan de statuten gewijzigd werden op 26 september 1997 (Belgische Staatsblad van 22 januari 1998), op 25 september 1998 (Belgische Staatsblad van 18 januari 2000), op 30 juni 1999 (Belgische Staatsblad van 21 juni 2001), op 24 maart 2000, op 1ste juni 2001 (Belgische Staatsblad van 1ste november 2001), op 27 juni 2003 (Belgische Staatsblad van 11 december 2003), op 14 maart 2007 (Belgische Staatsblad van 10 mei 2007), en op 29 oktober 2014.

Algemene bepalingen|Doel van de vereniging|De geassocieerde leden en hun verbintenissen|De organen van de vereniging|Financiele bepalingen|Betrekkingen met derden|Ontbinding

>>Afdrukbare versie van de statuten (29 oktober 2014)PDF.


TITEL I : Algemene bepalingen

Artikel 1
Een publiekrechtelijke vereniging is opgericht tussen :

 • de Stad Brussel,
 • de Gemeente Schaarbeek,
 • de Gemeente Jette,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Schaarbeek,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette,
 • de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann,
 • de Université Libre de Bruxelles,
 • de Vrije Universiteit Brussel ;

overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Deze vereniging wordt “Ziekenhuisvereniging van Brussel en Schaarbeek - Universitair Verplegingscentrum Brugmann” genoemd, afgekort “Ziekenhuisvereniging U.V.C. Brugmann”.
Ze wordt hierna “vereniging” genoemd.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1020 Brussel, Arthur Van Gehuchtenplein 4.
De Raad van Bestuur kan beslissen de zetel naar ongeacht welke andere vestiging van de vereniging of van een geassocieerd lid over te plaatsen. Die beslissing moet binnen een termijn van één maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor een duur van dertig jaar, met ingang van de oprichtingsdatum.
Elke beslissing tot verlenging van deze duur is onderworpen aan de regels bepaald door artikel honderd eenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

^

TITEL II : Doel van de vereniging

Artikel 4
De vereniging, lid van het iris-net, heeft tot doel het exploiteren van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, dat verspreid is over drie sites, de ene gelegen Arthur Van Gehuchtenplein, nummer 4, te 1020 Brussel, de tweede Schaarbeekse-Haardstraat, nummer 36, te 1030 Brussel, en de derde Bruynstraat, nummer 1, te 1020 Neder-OverHeembeek, en waarvan de koepelvereniging iris de directie en het algemeen beheer verzekert.
Onder meer de onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, noodzakelijk voor de activiteit van de ziekenhuisentiteit, worden ter beschikking gesteld van de vereniging, overeenkomstig artikel zeven van deze statuten. De roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming worden door de geassocieerde leden overeenkomstig hetzelfde artikel ingebracht.
Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en de ziekenhuisplannen van het iris-net op het gebied van investeringen zoals bepaald door de koepelvereniging iris en rekening houdend met de bevoegdheden van iris-aankopen en van elk ander orgaan dat de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de vereniging iedere aankoop doen die zij nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, met name aankopen van roerende en onroerende goederen, en overeenkomsten sluiten voor de levering van werken, goederen en diensten, en andere soorten contracten sluiten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doel moeten mogelijk maken of vergemakkelijken.

Artikel 5
§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris en de bevoegdheden van iris-aankopen en van elk ander orgaan dat de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen, beschikt de vereniging over de ruimste bevoegdheden in de uitoefening van haar ziekenhuisopdracht.
In de uitoefening van deze opdracht streeft de vereniging ernaar enerzijds een kwaliteitsgeneeskunde aan de beste prijs aan te bieden aan elke persoon ongeacht zijn inkomsten, verzekeringstoestand, afkomst en filosofische overtuiging, en anderzijds het duurzaam financieel evenwicht van de vereniging te bereiken.

§ 2. Overeenkomstig het door de koepelvereniging iris vastgestelde algemeen strategisch plan en de door de koepelvereniging iris vastgestelde driejaarlijkse ziekenhuisplannen, bezorgt de vereniging, binnen de zes maanden na de goedkeuring van het strategisch plan, een driejaarlijks ziekenhuisplan van haar activiteit aan de koepelvereniging iris, alsook een financieel plan over dezelfde periode. Elk jaar herziet de vereniging haar ziekenhuisplan en financieel plan, met name ingevolge de beslissingen van de koepelvereniging iris, overeenkomstig het algemeen strategisch en het ziekenhuisplan of de wijzigingen die erin zijn aangebracht. Ze brengt tevens de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan en stelt haar ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het volgende begrotingsjaar op, rekening houdend met de door de koepelvereniging iris vastgestelde richtlijnen.
Uiterlijk binnen de vijftien dagen na de goedkeuring ervan worden het ziekenhuisplan en het financieel plan, evenals de begroting, bij een ter post aangetekend schrijven aan de koepelvereniging iris overgezonden en ter goedkeuring voorgelegd. Ze worden tegelijk verstuurd naar de commissarissen van het Verenigd College, de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de commissarissen bedoeld in artikel vijfenveertig van deze statuten.
De koepelvereniging iris deelt haar beslissing aan de vereniging mee binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag waarop ze de plannen, verbeteringen of begroting heeft ontvangen; indien deze termijn niet wordt nagekomen, wordt ervan uitgegaan dat zij haar goedkeuring heeft gegeven.
De commissarissen bedoeld in artikel honderd vijfendertig decies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, beschikken over een termijn van zeven dagen om bij het Verenigd College, bij een ter post aangetekend schrijven, een gemotiveerd beroep in te dienen tegen de beslissing van de koepelvereniging iris. In geval van impliciete goedkeuring, begint de termijn om beroep in te dienen te lopen vanaf de dag na het verstrijken van de termijn waarover de koepelvereniging iris beschikt om zich uit te spreken.
Ook de vereniging kan bij het Verenigd College een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van de koepelvereniging iris in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als bedoeld in de vorige alinea. De termijn begint echter te lopen de dag waarop de beslissing van de koepelvereniging iris werd ontvangen.
Het beroep bedoeld in de twee vorige alinea’s van dit artikel schort de uitvoering van de beslissing van de koepelvereniging iris automatisch op zonder dat de beslissing van de vereniging hierdoor geacht kan worden te zijn goedgekeurd.
Het College beschikt over een termijn van twintig dagen, vanaf ontvangst van het beroep, om de beslissing van de koepelvereniging iris nietig te verklaren. Binnen diezelfde termijn deelt het zijn beslissing aan de koepelvereniging iris en aan de vereniging mee. Als het College zijn beslissing binnen de genoemde termijn niet meedeelt, wordt de schorsing opgeheven en kan het College de beslissing van de koepelvereniging iris niet meer nietig verklaren.
Als het College de beslissing van de koepelvereniging iris nietig verklaart, keurt het de plannen, de verbeteringen en/of de begroting van de vereniging goed of niet goed, en deelt het de vereniging en de koepelvereniging iris zijn beslissing ter zake mee bij een ter post aangetekend schrijven, binnen dezelfde termijn van twintig dagen; als deze termijn niet wordt nagekomen, worden de plannen, de verbeteringen en/of de begroting geacht te zijn goedgekeurd.
Indien de plannen, de verbeteringen of de begroting van de vereniging na de goedkeuringsprocedure door de koepelvereniging iris of het College niet zijn goedgekeurd, wordt de koepelvereniging iris ermee belast nieuwe plannen, nieuwe verbeteringen of een nieuwe begroting op te stellen in plaats van de vereniging.

§ 3. De vereniging kan met gelijk welke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, overeenkomsten sluiten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen. Die overeenkomsten kunnen met name gaan over concrete samenwerking met andere ziekenhuisverenigingen of over onderzoek en onderwijs op medisch vlak.

^

TITEL III : De geassocieerde leden en hun verbintenissen

Artikel 6
De geassocieerde leden zijn :

 • de Stad Brussel,
 • de Gemeente Schaarbeek,
 • de Gemeente Jette,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Schaarbeek,
 • het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette,
 • de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann,
 • de Université Libre de Bruxelles,
 • de Vrije Universiteit Brussel.

Artikel 7
De onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, die voor de activiteit van de vereniging noodzakelijk zijn, worden haar door middel van een erfpacht­overeenkomst ter beschikking gesteld.
De geassocieerde leden brengen onroerende goederen door bestemming en roerende goederen in de vereniging in voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
De geassocieerde leden kunnen eveneens contanten inbrengen.

Artikel 8
Over de aanvaarding van nieuwe leden als geassocieerde leden wordt beslist door de Algemene Vergadering bij een meerderheid van twee derden van de stemmen.
De Algemene Vergadering bepaalt hun vertegenwoordiging in haar midden en in de Raad van Bestuur, alsook de aard en de waarde van hun inbreng en van hun bijdrage en hun deelname in de exploitatieresultaten.
In geen geval mogen alle nieuwe leden samen over meer dan één vierde van de stemmen in de organen van de vereniging beschikken.

Artikel 9
Behoudens toepassing van artikel honderd drieëntwintig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan het ontslag van een geassocieerd lid slechts worden aanvaard bij beslissing van de Algemene Vergadering die, overeenkomstig artikel eenentwintig van deze statuten, hiertoe beslist bij een meerderheid van twee derden van de stemmen, de stem van de geassocieerde die ontslag wenst te nemen niet meegerekend, en voor zover dit niet voor gevolg heeft dat het aantal geassocieerden minder bedraagt dan twee.
Het geassocieerd lid dat ontslag wenst te nemen, dient zijn voornemen bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur kenbaar te maken en wel binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, aangezien zelfs bij aanvaarding dit ontslag pas uitwerking zal krijgen na afloop van dat boekjaar.
Wanneer een geassocieerd lid ontslag neemt overeenkomstig artikel honderd drieëntwintig, eerste lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dan is de tweede alinea van dit artikel van toepassing.
Bij aanvaarding van het ontslag van een geassocieerd lid, overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel, is artikel honderd drieëntwintig, tweede lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, eveneens van toepassing.
Desgevallend wordt de netto waarde van de eventuele inbreng van het ontslagnemend geassocieerd lid in de vereniging, aan dat lid terugbetaald over een periode van vijf jaar, a rato van een vijfde van de netto waarde van zijn inbreng. De Raad van Bestuur kan, in onderlinge overeenstemming met het ontslagnemend geassocieerd lid, andere voorwaarden en met name een langere termijn voor de terugbetaling vaststellen.

Artikel 10
Een geassocieerd lid kan enkel worden uitgesloten als het zijn statutaire of wettelijke verplichtingen tegenover de vereniging duidelijk niet nakomt. Over die uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering die, overeenkomstig artikel eenentwintig van deze statuten, zich uitspreekt bij twee derden van de stemmen, de stem van de betrokken geassocieerde niet meegerekend. Het geassocieerd lid wordt vooraf gehoord of opgeroepen volgens de regels. De stemming is geheim.
Artikel negen, vierde alinea, van deze statuten is van toepassing op de geassocieerde die wordt uitgesloten overeenkomstig voorgaande alinea. Hij heeft echter slechts recht op terugbetaling van vijftig percent (50 %) van de netto waarde van zijn eventuele inbreng, geschat op het ogenblik van de uitsluiting.
Deze terugbetaling kan echter pas nadat de uitgesloten geassocieerde zijn aandeel in het overgedragen resultaat en zijn eventuele bijdragen heeft vereffend. Hij vereffent zijn aandeel zodra over zijn uitsluiting is beslist.

^

TITEL IV : De organen van de vereniging

AFDELING 1 : De Algemene Vergadering
Hoofdstuk 1 : De samenstelling van de Algemene Vergadering

Artikel 11
Onverminderd de toepassing van de vierde alinea van dit artikel, telt de Algemene Vergadering drieënveertig (43) leden:

 • zestien (16) leden worden gekozen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel, waarvan minstens acht (8) uit zijn midden, en elf (11) leden worden gekozen door de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel uit zijn midden;
 • twee (2) leden worden gekozen door de Gemeenteraad van Schaarbeek, waarvan minstens één (1) uit zijn midden, en één (1) lid wordt gekozen door de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek, uit zijn midden;
 • één (1) lid wordt gekozen door de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jette uit zijn midden;
 • zes (6) leden zijn leden van rechtswege : de burgemeester van Brussel, de burgemeester van Schaarbeek, de burgemeester van Jette, de voorzitter van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, de voorzitter van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek, de voorzitter van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jette;
 • drie (3) vaste leden en drie (3) plaatvervangende leden worden aangewezen door de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann;
 • twee (2) leden worden aangewezen door de Université Libre de Bruxelles;
 • één (1) lid wordt aangewezen door de Vrije Universiteit Brussel;

De leden die de gemeenteraden vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering, worden benoemd volgens de bepalingen van artikel honderd twintig, paragraaf twee, van de nieuwe gemeentewet.
De leden van de Algemene Vergadering die gekozen zijn door de raden voor maatschappelijk welzijn, worden aangewezen volgens de regels bepaald in artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Minstens zes leden van de Algemene Vergadering moeten Nederlandstaligen zijn, vijf van hen moeten uit de delegaties van de openbare besturen komen, en één uit de andere delegaties.
De taalaanhorigheid van de leden van de Algemene Vergadering wordt bepaald overeenkomstig artikel drieëntwintig bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.
Voor de leden van de Algemene Vergadering in wier deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hun taalaanhorigheid niet vermeld staat, wordt deze bepaald door de combinatie van de twee volgende criteria:

 1. de taal waarin de specifieke gegevens van de identiteitskaart zijn opgesteld ;
 2. de taal waarin minstens één studiegetuigschrift of erkend onderwijsdiploma is uitgereikt.

Diezelfde regel geldt voor het bepalen van de taalaanhorigheid van de personen die geen deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben afgegeven.

Artikel 12
Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering die de Stad Brussel, de Gemeente Schaarbeek, de Gemeente Jette, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jette vertegenwoordigen, heeft respectievelijk dezelfde duur als dat van de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die hen hebben aangewezen.
Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering die de “VZW Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann” vertegenwoordigen, heeft dezelfde duur als dat van de leden van de Raad van Bestuur van die vereniging.
De mandaten van de overige leden van de Algemene Vergadering hebben een duur van zes jaar.
De geassocieerden kunnen echter, elk voor wat zijn bevoegdheden betreft, te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van de door hen aangewezen leden van de Algemene Vergadering.
De leden van de Algemene Vergadering blijven zitting hebben in de organen van de vereniging zolang ze niet vervangen zijn door de nieuwe leden en zolang deze niet zijn geïnstalleerd ; ze behouden al hun bevoegdheden tot op dat ogenblik.

Artikel 13
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Bij afwezigheid wordt deze vervangen door de door hem aangewezen ondervoorzitter.
Het secretariaat wordt verzekerd door de secretaris van de Raad van Bestuur.

Artikel 14
Met uitzondering van de vertegenwoordigers van het medisch korps en het personeel van de universiteiten, is de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid in actieve dienst van de koepelvereniging iris, de vereniging zelf, de geassocieerden waaruit de vereniging is samengesteld en de organen opgericht overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentien­honderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de hoedanigheid van bestuurder, lid van de directie of personeelslid verbonden aan een verzorgingsinstelling die geen deel uitmaakt van het iris-net, van de Université Libre de Bruxelles of van de Vrij Universiteit Brussel of verbonden aan de coördinatiestructuren van die instellingen. Diezelfde onverenigbaarheid geldt ook voor de personen die rechtstreeks of via een tussenpersoon aan de vereniging of aan de geassocieerden zijn verbonden door middel van een dienstencontract, met uitzondering van de personeelsleden, niet in actieve dienst, van de geassocieerden.
De hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid, in actieve dienst, van het personeel van het Rijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeen­schappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, dat betrokken is bij de controle en het toezicht over de verzorgingsinstellingen of bij de toekenning van erkenningen aan deze instellingen.
De artikelen zesendertig, tweede alinea, en zevenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn van toepassing op de leden van de Algemene Vergadering en op elke andere persoon die ertoe gebracht wordt deel te nemen aan de beraadslagingen.

Artikel 15
Behalve de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann” vertegenwoordigen, wordt elk lid van de Algemene Vergadering dat de hoedanigheid van lid van de geassocieerde die het vertegenwoordigt verliest, van rechtswege geacht ontslag te nemen uit al zijn functies en hoedanigheden in de vereniging.
Wanneer een zetel in de Algemene Vergadering vacant wordt, ingevolge alinea één of wegens enige andere omstandigheid, voorzien de mandatarissen van de betrokken geassocieerde onmiddellijk in een vervanger. Het als vervanger gekozen lid voltooit het mandaat van het lid dat hij opvolgt.

Hoofdstuk 2 : De bijeenroeping van de Algemene Vergadering

Artikel 16
De Algemene Vergadering komt verplicht één keer per jaar samen, in de loop van het tweede kwartaal, op de dag en de plaats bepaald door de Raad van Bestuur en vermeld in de bijeenroeping.
De Raad van Bestuur kan daarenboven de Algemene Vergadering zo vaak bijeenroepen als hij nodig acht.
De Raad moet de Algemene Vergadering bijeenroepen op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering die minstens één derde van de stemmen vertegenwoordigen.

Artikel 17
De bijeenroeping voor de Algemene Vergadering wordt, samen met de agenda en de documenten die erop betrekking hebben, naar de leden verstuurd in de vorm van een gewone brief die door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur is ondertekend.
Deze brief moet alle punten bevatten die op de agenda worden gezet door de Raad van Bestuur of op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering die minstens één derde van de stemmen vertegenwoordigen ingevolge artikel zestien, derde alinea, van deze statuten.

Artikel 18
Behoudens de door de Raad van Bestuur toegestane noodgevallen worden de datum en de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering minstens twintig dagen voor de Algemene Vergadering aan de geassocieerde leden meegedeeld.
Daarbij worden de leden van de Algemene Vergadering verzocht om binnen de acht dagen na ontvangst van de bijeenroeping de bijkomende punten mee te delen die ze op de agenda willen zien staan.
De documentatie met betrekking tot de agendapunten wordt samen met de bijeenroeping bezorgd.
Indien de agenda wordt gewijzigd ingevolge alinea twee van dit artikel, dient minstens drie dagen voor de datum van de vergadering een bijkomende agenda te worden bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 3 : De bevoegdheden van de Algemene Vergadering

Artikel 19
Tijdens de installatievergadering kiest de Algemene Vergadering de leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen in artikel zevenentwintig van deze statuten.

Artikel 20
De Algemene Vergadering is bevoegd voor :

 • de wijziging van de statuten ;
 • de goedkeuring van de rekeningen van de vereniging ;
 • de verdeling van het exploitatieresultaat van de vereniging onder de geassocieerde leden, overeenkomstig artikel zesenveertig, tweede alinea, van deze statuten ;
 • de bepaling van de eventuele door de geassocieerde leden te storten bijdragen, overeenkomstig artikel zesenveertig van deze statuten ;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de verdeling van het vermogen van de vereniging, overeenkomstig artikel negenenveertig van deze statuten ;
 • de aanvaarding van de nieuwe geassocieerde leden en het ontslag of de uitsluiting van geassocieerde leden ;
 • de verlenging van de duur van de vereniging.
Hoofdstuk 4 : De wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering

Artikel 21

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen :

 • als de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
 • over punten die op de agenda staan of waarvan de dringendheid door de Algemene Vergadering wordt erkend bij een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien de meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen de tien dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen. Deze Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht haar samenstelling, over de punten die voor de tweede keer op de agenda staan.
In de tweede bijeenroeping moet de tweede alinea van dit artikel woordelijk worden overgenomen.

Artikel 22
Voordat ze de vergadering bijwonen, tekenen de leden van de Algemene Vergadering een presentielijst. Deze lijst wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Artikel 23
Onverminderd de uitzonderingen vermeld in artikel vierentwintig van deze statuten worden de beslissingen genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Elk lid beschikt over één stem. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
De leden van de Algemene Vergadering stemmen hardop. De stemming is echter geheim wanneer het om een persoonskwestie gaat. In geval van geheime stemming wordt het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen.
Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts houder zijn van één schriftelijke algemene volmacht.

Artikel 24
Onverminderd artikel honderd tweeëndertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, is een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist voor elke beraadslaging betreffende :

 • de wijziging van de statuten,
 • de aanvaarding van nieuwe leden,
 • het ontslag of de uitsluiting van leden,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de verlenging van de duur van de vereniging.

Artikel 25
Over de onderwerpen genoemd in artikel vierentwintig van deze statuten, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen als in de bijeenroeping naast de agenda ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen wordt vermeld en als twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt over de punten die voor de tweede keer op de agenda zijn geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In de tweede bijeenroeping moeten de alinea’s een en twee van dit artikel woordelijk worden overgenomen.

Artikel 26
De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden geregistreerd in notulen die worden bijgehouden in een speciaal register en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel, waar alle leden er - ter plaatse - inzage kunnen van nemen.
De kopieën of afschriften van de beslissingen, ondertekend door de secretaris, worden bezorgd aan alle leden van de Algemene Vergadering die erom vragen.
Wijzigingen van de statuten moeten in de maand van de beslissing worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

AFDELING 2 : De Raad van Bestuur
Hoofdstuk 1 : De samenstelling van de Raad van Bestuur

Artikel 27
De Raad van Bestuur telt drieëntwintig (23) leden, verdeeld als volgt:

 • veertien (14) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen in de Algemene Vergadering, uit hen die zijn gekozen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel en de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel;
 • drie (3) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen in de Algemene Vergadering, uit hen die zijn gekozen door de Gemeenteraad van de gemeente Schaarbeek en de Raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Schaarbeek;
 • de drie (3) vaste leden en drie (3) plaatsvervangende leden die in de Algemene Vergadering de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair verplegingscentrum Brugmann vertegenwoordigen;
 • de twee leden (2) van de Algemene Vergadering, aangewezen door de Université Libre de Bruxelles;
 • het lid (1) van de Algemene Vergadering, aangewezen door de Vrije Universiteit Brussel.

De verkiezing verloopt volgens de bepalingen van artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Minstens drie leden van de Raad van bestuur moeten Nederlandstalige zijn, twee van hen moeten uit de delegaties van de openbare besturen komen en één uit de andere delegaties.

Artikel 28
Het mandaat van de bestuurders die tot de delegatie van de openbare besturen behoren, heeft dezelfde duur als dat van de leden van de Algemene Vergadering die hen hebben aangewezen. De duur van het mandaat van de andere bestuurders bedraagt zes jaar.
Het mandaat van de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann” vertegenwoordigen, heeft dezelfde duur als dat van de leden van de Raad van Bestuur van die Vereniging Zonder Winstoogmerk.
De geassocieerden kunnen echter, elk voor wat zijn bevoegdheden betreft, te allen tijde een einde maken aan de mandaten van de bestuurs­leden die zij respectievelijk hebben aangewezen.
De bestuurders blijven zitting hebben in de organen van de vereniging zolang ze niet vervangen zijn en zolang de als vervangers aangewezen bestuurders niet zijn aangesteld ; ze behouden al hun bevoegdheden tot op dat ogenblik.

Artikel 29
Behalve de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann” vertegenwoordigen, wordt elke bestuurder die de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, geacht ontslag te nemen uit al zijn functies en hoedanigheden in de vereniging.
Wanneer een betrekking van bestuurder vrijkomt, ingevolge voorgaande alinea of wegens enige andere omstandigheid, voorziet de Raad van Bestuur onmiddellijk in zijn vervanging door, naar gelang het geval, een lid uit de betreffende delegatie aan te wijzen.
Voor de leden aangewezen door de vzw medische raad, wijst deze laatste een plaatsvervangend lid aan die het mandaat voortzet tot op de beëindiging ervan.
Het aldus aangewezen bestuurslid oefent het mandaat uit tot op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 30
De Raad van Bestuur kiest, uit zijn midden en uit de vertegenwoordigers van de Stad Brussel of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, een voorzitter en twee ondervoorzitters. Hij kiest ook, uit zijn midden, één ondervoorzitter, uit de vertegenwoordigers van de gemeente Schaarbeek of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Schaarbeek.
De voorzitter of, indien hij verhinderd is, één van de ondervoorzitters gekozen uit de vertegenwoordigers van de Stad Brussel of uit het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, zit de vergaderingen voor.
Artikel eenenveertig van deze statuten vervangt de artikelen achtentwintig en vijfenveertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 31
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt verzekerd door de leidend ambtenaar van de vereniging.

Artikel 32
De volgende personen worden met adviserende stem tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur toegelaten:

 • de leidend ambtenaar ;
 • de hoofdgeneesheer ;
 • de algemeen medisch directeur ;
 • de directeur verpleegkunde ;
 • elke andere persoon die de Raad van Bestuur wenst te horen.
Hoofdstuk 2 : De bevoegdheden en de wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur

Artikel 33

Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris, de bevoegdheden van irisaankopen en van de andere organen die de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en van deze statuten en onverminderd de bevoegdheden van de leidinggevend ambtenaar en de tuchtcommissie, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle bestuurs- en beheershandelingen die de vereniging aanbelangen.
Hij oefent met name de bevoegdheden uit die aan het beheerscomité van het ziekenhuis zijn toegewezen door het koninklijk besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten zijn voorbehouden aan andere organen.
Hij kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de leidend ambtenaar.
Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en het driejaarlijks ziekenhuisplan en de beslissingen genomen door de koepelvereniging iris, heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden :

 • een driejaarlijks ziekenhuisplan met betrekking tot de activiteit van de vereniging en een financieel plan over dezelfde periode vast te stellen. De Raad herziet die plannen jaarlijks en brengt op basis van de voorstellen van de leidend ambtenaar de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan, overeenkomstig artikel vijf van deze statuten ;
 • de jaarlijkse begroting vast te stellen die de leidend ambtenaar heeft voorbereid ;
 • de jaarrekeningen van de vereniging vast te stellen ;
 • het kwartaalverslag vast te stellen dat volgens een door de koepel­vereniging iris bepaald model is opgesteld en een synthese bevat van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begrotingsuitvoering in het voorbije kwartaal alsook de eventuele correctieve maatregelen ;
 • roerende en onroerende goederen aan te schaffen en overeenkomsten te sluiten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag hoger dan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde ;
 • de algemene regeling op te stellen en overeenkomsten te sluiten met de zorgverstrekkers ;
 • de leidend ambtenaar en de algemeen medisch directeur van de vereniging te benoemen en hun beroepsbekwaamheden te evalueren ;
 • het huishoudelijk reglement van het beroepscomité en van de tuchtcommissie opstellen;
 • op voorstel van de leidend ambtenaar de leden van het beroepscomité benoemen;
 • de leden van de tuchtcommissie benoemen;
 • geschillen te beslechten en te bemiddelen tussen de geassocieerde leden van de vereniging ;
 • de vereniging te vertegenwoordigen in gerechtelijke handelingen. In dringende gevallen kunnen de voorzitter of de leidend ambtenaar geldig in rechte optreden, behoudens goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aldus gestelde handelingen ;
 • akte te nemen van het maandelijks rapport over de door de leidend ambtenaar genomen beslissingen.

Onverminderd de artikelen dertig, eenendertig, tweeëndertig en vierendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stelt de Raad van Bestuur zijn huishoudelijk reglement op.

Artikel 34
De Raad van Bestuur komt minstens acht keer per jaar samen. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De leden van de Raad van Bestuur stemmen hardop. De stemming is echter geheim wanneer het om een persoonskwestie gaat. In geval van geheime stemming wordt het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan slechts houder zijn van één schriftelijke algemene volmacht.

Artikel 35
De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.
Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat ze hebben gekregen en tot de fouten die ze begaan in hun beleid.

Artikel 36
Artikelen zesendertig, tweede lid, en zevenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur en op elke andere persoon die ertoe gebracht wordt aan zijn beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 37
De Raad van Bestuur kan zijn bestuurders presentiegeld toekennen binnen de limieten en volgens de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de presentiegelden van de leden van de Raden voor Maatschappelijk Welzijn.
Tevens kan de Raad van Bestuur aan zijn voorzitter en ondervoorzitters een vergoeding toekennen.

Artikel 38
De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden geregistreerd in notulen die worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door de leidend ambtenaar en de voorzitter. Dit register wordt bewaard op de zetel en kan door alle leden ter plaatse worden ingezien.
De Raad van Bestuur kan beslissen dat de notulen geheel of gedeeltelijk tijdens de vergadering worden opgesteld en door de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden ondertekend.
Afschriften of kopieën van de notulen worden ondertekend door de secretaris van de Raad van Bestuur. Ze worden toegestuurd aan elk lid van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur dat erom vraagt.

AFDELING 3 : De leidend ambtenaar

Artikel 39
Onder de door de koepelvereniging iris bepaalde voorwaarden stelt de Raad van Bestuur een leidend ambtenaar aan, die de hoedanigheid van Algemeen directeur heeft.
De leidend ambtenaar moet houder zijn van een universitair diploma of een diploma van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding economie of ziekenhuisbeheer of een nuttige ervaring bezitten in verband met de functie.
De leidend ambtenaar vervult de functies van een ziekenhuisdirecteur. Hij is belast met het algemeen bestuur van de dagelijkse activiteit van de vereniging en oefent daarenboven de volgende taken uit :

 • hij verzekert de uitvoering van artikelen honderd vijfendertig quinquies, sexies, septies, octies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
 • hij verzorgt het secretariaat van de organen van de vereniging ;
 • hij zorgt voor het beheer van de vereniging binnen het door de Raad van Bestuur bepaalde kader, met inachtneming van het strategisch en financieel plan en de door de koepelvereniging iris bepaalde ziekenhuisplannen ; hiertoe organiseert en verzekert hij de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging ;
 • hij verzekert een permanent overleg tussen de algemeen medisch directeur, de directeur verpleegkunde en de voorzitter van de medische raad van de vereniging of zijn vertegenwoordiger ;
 • hij bereidt de aan het strategisch en begrotingscomité voor te leggen dossiers voor ;
 • hij bereidt samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur te nemen beslissingen voor ;
 • hij bereidt de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen voor alsook de verbeteringen en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd ;
 • hij stelt de begroting voor die door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd en voert deze uit ;
 • hij bereidt het kwartaalverslag voor en de eventuele correctieve maatregelen die door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd ;
 • bij volmacht van de Raad van Bestuur bezorgt hij aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig artikel honderd vijfendertig septies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn :
  1. een kopie van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur alsook de notulen ;
  2. een lijst met zijn beslissingen ;
 • hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uit en voert de plannen en beslissingen van de koepelvereniging iris uit ;
 • hij schaft roerende en onroerende goederen aan en sluit contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag lager dan of gelijk aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hij sluit contracten voor diensten, leveringen aan derden, onderhoud en verzekering die het gevolg zijn van beslissingen van de Raad van Bestuur ;
 • hij alleen is bevoegd voor het nemen van alle individuele beslissingen betreffende het statutair, contractueel en zelfstandig personeel van de vereniging en hij staat in voor alle aspecten van het personeelsbeleid waarbij inbegrepen:
  1. de statutaire benoemingen die de overgang inleiden van het contractueel naar het statutair stelsel;
  2. de overdracht van personeel tussen de ziekenhuisverenigingen en de geassocieerde leden;
  3. de tuchtsancties die worden opgelegd aan personeelsleden met uitzondering van de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechterlijk ontslag voor het statutair personeel.
 • hij legt op elke vergadering van de Raad van Bestuur een verslag voor over zijn beheer en zijn beslissingen ;
 • hij zit het Directiecomité voor;
 • hij mag een vervanger aanwijzen gedurende zijn afwezigheid. Hij mag eveneens bepaalde bevoegdheden overdragen voor bepaalde of onbepaalde duur, met uitzondering van de tuchtmaatregelen, onder voorbehoud van de voorzieningen van de algemene en bijzondere reglementen, die gelden voor het personeelsstatuut. Hij brengt de voorzitter van de Raad van bestuur op de hoogte van deze afvaardigingen.
AFDELING 3 BIS : Directiecomité

Artikel 39 bis
Een directiecomité wordt samengesteld om in te staan voor de beste samenwerkingsverbanden en het beste overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging .
Het wordt voorgezeten door de leidinggevend ambtenaar onverminderd de artikelen 42 en 43 hieronder en bepaalt de samenstelling en de werking ervan.

AFDELING 3 TER : Beroepscomité

Artikel 39 ter
Het Beroepscomité wordt opgericht om advies uit te brengen wanneer een beroepsmogelijkheid opgenomen is in de in het ziekenhuis aangenomen reglementen.
Het huishoudelijk reglement van het beroepscomité wordt aangenomen door de Raad van bestuur.

AFDELING 3 QUATER : Over de tuchtcommissie

Artikel 39 quater
Alleen de tuchtcommissie is bevoegd om volgende tuchtstraffen uit te spreken: de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechtelijk ontslag met betrekking tot statutaire personeelsleden en dit op voorstel van der Leidend Ambtenaar.
Ze is samengesteld uit vijf leden van de Raad van bestuur, met name de Voorzitter, één Ondervoorzitter en drie andere bestuursleden. Ze beschikken elk over een beraadslagende stem. De leden van de tuchtcommissie en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de Raad van bestuur voor de duur van hun mandaat als bestuurslid.
Het huishoudelijk reglement van de tuchtcommissie wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur.

AFDELING 4 : Het financieel en boekhoudkundig bestuur

Artikel 40
Krachtens artikel honderd zesentwintig, paragraaf 1, eerste alinea, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wijst de Leidend Ambtenaar de personen aan die belast zijn met het financieel en boekhoudkundig bestuur van de vereniging, enerzijds zij die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de rekeningen en de verantwoording ervan ten overstaan van de Raad van Bestuur van de vereniging, en anderzijds zij die ermee belast zijn de vorderingen van de vereniging te innen, de betalingen te verrichten, de betwiste facturen te beheren en alle daden te stellen die een opschorting van de verjaringstermijn en de ontzetting bewerkstelligen, inbeslagnemingen te laten uitvoeren en de Leidend Ambtenaar op de hoogte te brengen van het vervallen van huurcontracten, betalingsachterstanden en alle andere inbreuken op de rechten van de vereniging en de thesaurievooruitzichten op te stellen.

AFDELING 5 : De voorzitter van de raad van bestuur

Artikel 41
De voorzitter van de Raad van Bestuur oefent de volgende bevoegdheden uit :

 • hij zit de werkzaamheden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het strategisch en begrotingscomité voor ;
 • hij bereidt samen met de leidend ambtenaar de dossiers voor die aan de Raad van Bestuur en het strategisch en begrotingscomité worden voorgelegd ;
 • hij bepaalt samen met de leidend ambtenaar de agenda van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het strategisch en begrotingscomité en roept deze samen telkens wanneer hij dit nuttig acht.
AFDELING 5 BIS : De algemeen medisch directeur en de directeur verpleegkunde

Artikel 42 : De algemeen medisch directeur
De algemeen medisch directeur is lid van het Directiecomité. Hij oefent de volgende opdrachten uit :

 • hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medisch ziekenhuisplan ;
 • hij verzekert de coördinatie van de medische en zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de directeur verpleegkunde.

Artikel 43 : De directeur verpleegkunde
De directeur verpleegkunde is lid van het Directiecomité.
Naast de verantwoordelijkheden die bij de wet op de ziekenhuizen aan het hoofd van het departement verpleegkunde worden toegewezen, oefent hij de volgende opdrachten uit :

 • hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan verpleging van het ziekenhuis en voor de coördinatie van de verpleegactiviteit op het niveau van de vereniging ;
 • hij coördineert mee de zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de algemeen medisch directeur.
AFDELING 6 : Het strategisch en begrotingscomité

Artikel 44
Het strategisch en begrotingscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers aangewezen door de medische raad, waaronder de voorzitter van de medische raad, en gemandateerde vertegenwoordigers van de beheerder, waaronder minstens de voorzitter en een van de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur of hun vertegenwoordigers, de leidend ambtenaar, de algemeen medisch directeur. Alle deskundigen waarmee het comité zich wenst te omringen mogen met adviserende stem de vergaderingen bijwonen.
Hij heeft met name de opdrachten die zijn toegewezen aan de financiële commissie bedoeld in artikel honderddriëenveertig van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van tien juli tien duizend acht.
Het strategisch en begrotingscomité spreekt zich formeel uit over:

 • de ontwerpen van driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen en de correcties en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen ;
 • de jaarlijkse begroting ;
 • de kwartaalverslagen ;
 • de voorstellen voor het bepalen van de inhoud van de algemene regeling en de overeenkomsten met de zorgverstrekkers ;
 • de algemene regelgeving die de juridische verhoudingen tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisartsen regelt ;
 • het reglement betreffende de organisatie en de coördinatie van de medische activiteit in het ziekenhuis;

alvorens die punten door de leidend ambtenaar aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
Het behandelt de dossiers die door de leidend ambtenaar worden voorgelegd.
Het bepaalt zijn wijze van beraadslaging en zijn interne organisatie.
Indien na de besprekingen maatregelen worden voorgesteld bij consensus, zijn de leden van de financiële commissie gehouden om ze te verdedigen bij de beheerder enerzijds en bij de medische raad anderzijds.

AFDELING 7 : De commissaris van IRIS

Artikel 45
De koepelvereniging iris stelt een commissaris aan die de vergaderingen van de organen van de vereniging bijwoont. Hij ontvangt alle documenten die met deze vergaderingen verband houden en een maandelijks overzicht van de beslissingen van de leidend ambtenaar. Hij woont de vergaderingen van het strategisch en budgettair comité bij.
Overeenkomstig artikel honderd vijfendertig novies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft de commissaris een vetorecht ten opzichte van de beslissingen van de vereniging die niet in overeenstemming zouden zijn met de beslissingen van de koepelvereniging iris.

^

TITEL V : Financiële bepalingen

Artikel 46
De geassocieerde leden storten geen bijdragen, behoudens een andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Onverminderd artikel honderd en negen van de wet van zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig op de ziekenhuizen, wordt het resultaat van het boekjaar, op basis van een beraadslaging van de Algemene Vergadering, verdeeld onder de geassocieerde leden die in de Algemene Vergadering minstens een vijfde van het totaal aantal stemmen hebben.
Voor de berekening van het vijfde van de stemmen, zowel voor de Stad Brussel, de gemeente Schaarbeek en de gemeente Jette, worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de gemeente, van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en deze van rechtswege samengeteld.

^

TITEL VI : Betrekkingen met derden

Artikel 47
Onverminderd artikel drieëndertig van deze statuten, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar, elk voor hem wat betreft en in het kader van hun respectieve bevoegdheden.
Alle stukken die uitgaan van de vereniging worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar.

Artikel 48
Alle leden van de organen van de vereniging hebben het recht om op de zetel van de vereniging ter plaatse kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers met betrekking tot de vereniging en in het bijzonder van de registers met de beraadslagingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

^

TITEL VII : Ontbinding

Artikel 49
Tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt beslist door de Algemene Vergadering bij een meerderheid van twee derden van haar leden, overeenkomstig artikel vierentwintig van deze statuten. In dat geval stelt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan waarvan ze de opdracht bepaalt.
De openbare geassocieerden hebben echter een recht van voorrang voor de overname van de roerende en onroerende goederen die ze hebben ingebracht, ingevolge artikel zeven van deze statuten. Hetzelfde geldt voor elk ander lid dat een dergelijke inbreng in natura zou hebben gedaan.
Onverminderd de bepalingen van artikel honderd vijfendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt het netto actief van de vereniging bij ontbinding verdeeld door de vereffenaars, in verhouding tot de netto waarde van de inbreng van elk geassocieerd lid.
Deze verdeling gebeurt echter pas nadat de geassocieerde leden hun aandeel in het overgedragen resultaat en hun eventuele bijdragen hebben vereffend. Ze vereffenen hun aandeel zodra de vereffenaars hierom verzoeken.

^