>>Het maatschappelijk werk per dienst : Heelkunde

« Soms genezen, dikwijls de pijn verzachten, maar altijd luisteren » (Louis Pasteur)

Het bijzondere van het maatschappelijk werk op de dienst chirurgie is dat het plaatsvindt binnen een relatief korte tijdspanne. Dit  heeft een gevolg op dedoorverwijzingsdimensie naar externe maatschappelijke diensten.
De maatschappelijk werker grijpt in op aanvraag van de therapeut, de nursing, de patiënt, de familie, de administratieve hulp, de factureer- en/of opnmamedienst.

Voorafgaand aan de ziekenhuisopname

Het betreft hier meestal stappen die verband houden met de voorbereiding van de ziekenhuisopname van de patiënt:

  • organisatie van de opname (transportmiddel voorzien, …)
  • contacten met de patiënt en/of zijn omgeving i.v.m. de ziekenhuiskosten (informatie betreffende de tarieven, de opnamemodaliteiten,…)
  • zoeken naar een oplossing voor de huisvesting/plaatsing of thuishulp van de echtgenote als deze van de in het ziekenhuis opgenomen patiënt afhankelijk is
  • aan de opname voorafgaande contacten met de OCMW’s voor het verkrijgen van een betalingsverbintenis, het bekomen van de bekostiging in het kader van de dringende medische hulp,...

Tijdens de opname

De belangrijkste taak van de maatschappelijk werker bestaat erin om in samenwerking met het medisch en para-medisch team enerzijds, en de patiënt en zijn familie anderzijds een ontslag-project voor de patiënt uit te werken.
Dat ontslag-project kan betrekking hebben op het organiseren van een thuishulp, de plaatsing van de patiënt in een RH/RVT, de transfer van de patiënt naar een aangepast revalidatiecentrum, de terugkeer van de patiënt naar de instelling waarin hij zich bevond voor zijn ziekenhuisopname...

De maatschappelijk werker in chirurgie speelt bij dat ontslag-project de rol van coördinator. Hij centraliseert de informaties en staat in voor de opvolging van het ontslag-project. Hij speelt de informatie ad hoc door naar de verschillende betrokkenen. De maatschappelijk werker neemt tenslotte ook de praktische modaliteiten van het vertrek op zich.

Na de hospitalisatie

Het accent ligt hierbij vooral op de ambulante opvolging van de patiënten (dringende medische hulp,…), de verslagen en de adviezen in geval van geschil.

Maar ook...

De Algerije-conventie :

Het UVC Brugmann, het UKZKF en de Algerijnse autoriteiten hebben een conventie afgesloten die aan Algerijnse onderdanen de kans biedt in onze campussen opgenomen te worden voor aangeboren en verworven hartziekten.
De maatschappelijk werker is belast met de organisatie van de opvang en de transfer van die patiënten en hun eventuele begeleiders. Hij onderneemt een hele reeks specifieke stappen zoals het reserveren van vliegtuigtickets, het organiseren van de transfers, het informeren over het verloop van het verblijf. Hij doet dat in samenwerking met een specifiek netwerk (interculturele bemiddeling, Consulaat van Algerije,...).

VZO (vrijwillige zwangerschapsonderbreking) :

Een vrouw die een vrijwillige zwangerschapsonderbreking wenst kan contact opnemen met de onthaaldienst van de gynaecologie-raadpleging. Er zullen drie afspraken met haar gemaakt worden :

  • Een afspraak met een gynaecoloog die haar zal onderzoeken maar haar tevens informatie zal verstrekken betreffende de zwangerschapsonderbreking (verschillende abortusmethoden, risico’s, anticonceptie achteraf,…) en de daarop betrekking hebbende wetgeving (te volgen procedure).
  • Een afspraak voor een echographie waarbij de duur van de zwangerschap nauwkeurig kan vastgelegd worden en de methode zal bepaald worden die wij aan de patiënte zullen voorstellen.
  • En tot slot, een afspraak met de maatschappelijk werker. Tijdens dit gesprek kunnen de redenen die de patiënte ertoe aanzet abortus te plegen en het toekomstig gebruik van voorbehoedsmiddelen ter sprake komen. Indien nodig kan ook de socio-economische situatie van de patiënteaan bod komen. De maatschappelijk werker zal aan de patiënte alle gewenste informatie doorspelen.

Na afloop van dat gesprek zal de maatschappelijk werker met de patiënte de nodige afspraken maken met het oog op de zwangerschapsonderbreking.
Indien de patiënte het wenst zal de maatschappelijk werker haar adressen van centra voor mentale gezondheid en gezinsplanning geven, waar ze terecht kan voor en psychologische ondersteuning. De maatschappelijk werker wordt, op vrij punctuele manier gevraagd de patiëntena de zwangerschapsonderbreking terug te ontmoeten.

De maatschappelijk werker ook de gesprekken regelt die een kunstmatige inseminatie via donor (alleenstaande vrouwen, homoseuxuele koppels) en het opnieuw vrijmaken van (vroeger afgebonden) eileiders voorafgaan.
Hij voert ook gesprekken in het kader van aanvragen tot sterilisatie van mentaal gehandicapte personen.
Een gesprek in verband met de aanvraag tot een VZO brengt soms een moeilijke affectieve en maatschappelijke toestand aan het licht. De maatschappelijke dienst die deze moeilijkheden vaststelt moet, in samenwerking met de patiënte, een hulpnetwerk tot stand brengen.
Al deze vragen zijn wettelijk en deontologisch ingewikkeld. Er zijn dan ook vormingen en supervisies van het maatschappelijk team voorzien om het professioneel karakter van de prestaties te garanderen.

>>Meer informatie over de sociale dienst.