>>Project "Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting" in het UVC Brugmann

De federale overheidsdiensten streven dag na dag ernaar dat elke burger toegang heeft tot de fundamentele sociale diensten waarop hij/zij recht heeft.

Er gaapt een diepe kloof tussen mensen die in armoede leven en de rest van de samenleving. Die kloof situeert zich op verschillende maatschappelijke terreinen en meestal op verschillende terreinen tegelijk. Het gaat onder andere over een kloof op het vlak van opleiding, gezondheid, huisvesting, taal, inkomen, sociaal netwerk, participatie,…

De methodiek "Ervaringsdeskundigen" wil een antwoord bieden op deze problematiek.

Het project betreft de integratie van de concrete ervaring met armoede en sociale uitsluiting om de kloof tussen de administratie en de armste burgers te verminderen.

Om dit mogelijk te maken, doet het project beroep op personen die een persoonlijke ervaring hebben met armoede, de zogenaamde "ervaringsdeskundigen".

Maria Ralli en Jocelyne Talon, ervaringsdeskundigen, met France Schreyen (sociale dienst)

Sinds 23 mei 2016 zijn er twee ervaringsdeskundigen aan het werk in het UVC Brugmann, dankzij een samenwerking tussen het UVCB, het POD Maatschappelijke Integratie en het RIZIV.

Opdrachten die de ervaringsdeskundige opneemt :

  • Bijdragen aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan het publiek, in het bijzonder het publiek dat met armoede te kampen heeft.
  • De gebruikers ondersteunen bij het doorlopen van administratieve procedures.
  • De noden en behoeften van mensen in armoede inventariseren.
  • De algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst verbeteren.
  • Meewerken aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen diensten.
  • Structurele problemen, gebreken in de wetgeving, ongeziene en onbehandelde noden van mensen in armoede signaleren aan beleidsmakers.

>>Sociale dienst.